PREDSTAVLJANJE

"Centar za Energetsku Efikasnost i Održivi Razvoj d.o.o.", skraćeno CEEFOR, je osnovan 29. Oktobra 2010. godine kao preduzeće koje se profiliše u oblasti razvoja projekata i primene mera energetske efikasnosti i obnovlјivih izvora energije u regionu Balkana.

CEEFOR je mlado preduzeće sa timom eksperata koje odlikuje značajno iskustvo i vrhunske reference u oblastima:

  •         • energetske efikasnosti,
  •         • optimizacije procesa i energetske uporedne statistike,
  •         • uvođenja sistema energetskog menadžmenta saglasno EN 16001,
  •         • izrade idejnih i glavnih projekata energetskih postrojenja, primene obnovlјivih izvora energije, kogeneracije i kogeneracionh postrojenja,
  •         • energetskih audita, analiza i studija koje se tiču uvođenja mera energetske efikasnosti u sektorima potrošnje finalne energije.


CEEFOR pruža dobro prilagođenu tehničku podršku investitorima i bankama, kao i tehničku podršku za uspostavlјanje i plasman namenskih kreditnih linije za EE/OIE. Naše ekspertsko polјe je široko i obuhvata kako industriju tako i oblast zgradarstva.

CEEFOR se fokusira na smanjenje primarne i finalne potrošnje energije kroz sprovođenje mera energetske efikasnosti, što za efekat ima umanjenje troškova i negativnog uticaja štetnih komponenti koje izazivaju efekat staklene bašte.